076-33678555
ســــــــــــــــــهام
20000ريال
تاریخ 94/04/23
نمودار رشـد سهام

پیشرفت پروژه

تسطیح زمین

تجهیز کارگاه

خاک برداری

زیرسازی زمین

دیوارکشی

تکمیل فونداسیون

اجرای ستون ها

اجرای سقف ها

اجرای فونداسیون وی آی پی

اجرای سقف سوم

اجرای کانال ها

رودخانه آرام

مخازن آب

اجرای دیوارچینی

برج های نگهبانی