076-33678555
ســــــــــــــــــهام
20000ريال
تاریخ 94/04/23
نمودار رشـد سهام

مجموعه بازی کودکان

مجموعه بازی کودکان با مساحت 700 مترمربع شامل 5 عدد سرسره در اشکال مختلف ، محوطه بازی های آبی ، قورباغه ، دلفین ، الاکلنگ ، تفنگ آب پاش و... می باشد .