076-33678555
ســــــــــــــــــهام
20000ريال
تاریخ 94/04/23
نمودار رشـد سهام

فروشگاهها و غرفه ها

فروشگاه لوازم ورزشی ، فروشگاه لوازم بهداشتی عکاسخانه ، ، غرفه های کوچک پاپ کرن ، خوشمزه فروشی ، بستی و آب میوه فروشی ، مینی سوپر ، فروشگاه سوغات.