076-33678555
ســــــــــــــــــهام
20000ريال
تاریخ 94/04/23
نمودار رشـد سهام

سرسره ها

سرسره های آبی: مجموعه ای از جدیدترین و مهیج ترین سرسره ها (11 سرسره متنوع) با ارتفاع مختلف تا 22 متر که ساعتها شادی و نشاط را به ارمغان می آورد .