076-33678555
ســــــــــــــــــهام
20000ريال
تاریخ 94/04/23
نمودار رشـد سهام

رودخانه آرام

رودخانه ای به طول 390 متر و عرض 3.5 تا 8 متر است که تجربه پیاده روی و استراحت بر روی آبهای آرام را میسر می سازد.