076-33678555
ســــــــــــــــــهام
20000ريال
تاریخ 94/04/23
نمودار رشـد سهام

رستوران و کافی شاپ

شامل کافی شاپ روباز به مساحت 800 مترمربع  و یک کافی شاپ سربسته
رستوران و فست فود به مساحت 550 مترمربع