076-33678555
ســــــــــــــــــهام
20000ريال
تاریخ 94/04/23
نمودار رشـد سهام

دریاچه مواج

دریاچه مواج با مساحت 1000 مترمربع ، شبیه سازی کاملی از ساحل پرموج دریای جنوب است که در وضعیت مواج (کوچ و بزرگ) برای جست و خیز طراحی شده است.