076-33678555
ســــــــــــــــــهام
20000ريال
تاریخ 94/04/23
نمودار رشـد سهام

برنامه های ویژه

برنامه های ویژه عبارتند از:

برنامه ها و فعالیتهای فرهنگی-هنری مازاد بر سبد درآمدی ثابت پارک آبی بندرعباس که به شرح ذیل می باشند:
مراسمات (جشن تولد و.... ) ، تور تفریحی ، کنسرت موسیقی ، فستیوال های فرهنگی-هنری