076-33678555
ســــــــــــــــــهام
20000ريال
تاریخ 94/04/23
نمودار رشـد سهام
 • 65%

  پیشرفت فیزیکی

 • 240000

  کار مفید/نفر ساعت

 • 47000

  خاک برداری/مترمربع

 • 8700

  بتن ریزی/مترمکعب

سهام پارک آبی بندرعباس

شرکت مجتمع ، آبی ، تفریحی و گردشگری قلعه سحرآمیز خلیج فارس با هدف "افزایش مشارکت اقتصادی و ایجاد درآمد پایدار" در استان هرمزگان ، بخشی از سهام "پارک آبی بندرعباس" را در قالب سهام "بانام" واگذار می کند.

 

سهام شرکت عبارت است قسمتی از سرمایه شرکت که افراد با خرید سهامِ آن مشارکت خود در احداث و بهره برداری مجهزترین و مفرح ترین پارک آبی جنوب کشور را با رعایت مقررات قانون تجارت به رسمیت می شناسند.
با سرمایه گذاری در پارک آبی بندرعباس از طریق خرید سهام ، فرصت دست یابی به "سـودآوری بهتر ، مطمئـن تر و پایـدارتر" را همراه با افزایش "ارزش سهامِ خود" تجربه کنید .